შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

უცვლელი  მასის აირის წნევის  2-ჯერ გაზრდისას   და ტემპერატურის 300k -ით   მომატებისას აირის სიმკვრივე 2-ჯერ შემცირდა.  განსაზღვრეთ აირის თავდაპირველი ტემპერატურა...მადლობა წინასწარ...
გამარჯობა ბატონო ოლეგ...უნდა შეგაწუხოთ, წყალბადში მიმდინარე იზოთრმული პროცესის დროს p წნევა ტოლია30*10 მეოთხე ხარისხიდა მოცულობა0.2მეტრი კუბში.განსაზღვრე წყალბადისტემპერატურა თუმასა 4*10 ის მინუს 2ხარისხიამასა მუდმივი სიდიდეადა წყალბადის მოლური მასა 2გ/მოლი-ის ტოლია...წინასწარ დიდი მადლობა
კი მართალი ბრძანდებით, პირველი მეორესთან ქმნის 90 გრადუსიან კუთხეს  და  პირველი კი ჰორიზონტალურადაა განთავსებული, უბრალოდ ნახაზზს ვერ ვხაზავ...მადლობა  
გამარჯობა, მინდა კიდევ ერთხელ შეგაწუხოთ, წინასწარ დიდი მადლობა...გაიხარეთ, თქვენ ძალიან კარგ საქმეს ემსახურებით  <3   ასეთი კითხვა მაქვს...სამი ბრტყელი სარკე60 გრადუსიანი კუთხით ეცემა პირველ სარკეს და სამივე სარკიდან თანმიმდევრობით არეკვლის შემდეგმართობულად ეცემა კვლავ პირველ სარკეს. განსაზღვრეთ კუთხე რომელსაც მესამე სარკე ადგენს ჰორიზონტთან...
ერთი კამერტონი მოთავსებულია  დამკვირვებლის ყურთან, მეორე ასეთივე კამერტონი მოთავსებულია პირველიდან 47,5სმ-ზე, ამასთან დამკვირვებელს ხმა არ ესმის.იპოვეთ კამერტონის რხევების  სიხშირე.
ოზონი(O3)  ჟანგბადზე(O2) მძიმეა,რატომ ხდება რომ ოზონი გამუდმებით ატმოსფეროს მაღალ ფენებშია (10-50 კმ) ხოლო ჟანგბადი მასზე დაბლა ?
განსაზღვრეთკუთხე ორ ბრტყელ სარკეს შორის,თუ პირველი სარკისზედაპირისადმი30 გრადუსიანი კუთხითდაცემული სხივიორჯერადი არეკვლის შემდეგპარალელურად ბრუნდება უკან... წინასწარ დიდი მადლობა ძლიან მომწონს თქვენი გვერდი დიდი მადლობა ასეთი კეთილი საქმისათვის...გაიხარეთ  
ელექტროჩაიდანს ორი სპირალი აქვს. ერთი მათგანის ჩართვისას ჩაიდანში წყალი დუღდება t1 დროში,მეორის ჩართვისას კი - t2 დროში.განსაზღვრეთ,რა დროში ადუღდება ჩაიდანში წყალი, თუ ორივე გრაგნილს ჩავრთავთ ერთდროულად ა)პარალელურად ბ)მიმდევრობით.
500 კგ მასის მქონე ლიფტი მოძრაობს ვერტიკალურად ქვევით მიმართული 2 მ/წმ2 აჩქარებით. რას უდრის ლიფტის 60 კგ მასის მგზავრზე მოქმედი ინერციის ძალის მოდული ლიფტთან დაკავშირებულ ათვლის სისტემაში? ინერციის ძალა რა არის ლიფტთან დაკავშირებულ სისტემაში? 
ახლახანს შევიძინე პატარა ელექტროგამათბობელი, რომელზეც აწერია რომ გათვლილია 220ვ ძაბვის ქსელისთვის და 2000ვტ-იანია(კიდევ ერთი მონაცემიც აწერია: 50Hz მაგრამ ეს არ ვიცი რა მონაცემია). როგორ უნდა დავადგინო ვთქვათ საათში რამდენს წვავს? კიდევ იცით რა მაინტერესებს, აი დენის გადასახადის ქვითარზე რომ აწერია 131კვტ.სთ ე.ი. 131კილოჯოული სითბო მოვიხმარეე? თუ.. დამაინტერესა და იქნებ ამიხსნათ :D :D <3 
400 გრამი მასის ორი ერთნაირი ბურთულა დაკიდეს ერთნაირი სიგრძის ძაფებით. ერთ წერტილში და დამუხტეს ერთნაირი ნიშნის მუხტით. ბურტულები ერთმანეთს დაშორდნენ 15 სმ, ისე რომ ძაფებს შორის მართი კუთხე შიქმნა, უნდა ვიპოვოთ თითოეული ბურთულას მუხტი.
მუხტები რომლის სიდიდეებია q1=2,4.10-7  q2=4,10-7 q3=-4,10-7 განლაგებულია ტოლგვერდა სამკუთხედის წვეროებში, რომლის გვერდის სიგრძეა 20 სმ. რას უდრის დაძაბულობა წერტილში, რომელიც მოთავსებულია q2 და q3მუხტების შუაში.
გამარჯობა ძალიან გამომადგა თქვენი წინა დახმარება დიდი მადლობა, 25კნ მუხტის(თითოეული) ორი ნაწილაკი, რომლებიც ერთმანეთიდან 24სმ-ითაა დაშორებული, ქმნის ელექტროსტატიკურ ველს. რა ძალით მოქმედებს ეს ველი 2ნკ მუხტზე, რომელიც თითოეული მუხტისგან 15სმ-ითაა დაშორებული, თუ ველის შემქმნელი მუხტები ერთნაირნიშნიანია? სხვადასხვანიშნიანია?
a გვერდის მქონე კვადრატის თითოეულ წვეროში მოთავსებულია 1*10-6კ მუხტი.რა სიდიდის უარყოფითი მუხტი უნდა მოვათავსოთ დიაგონალების გადაკვეთის წერტილში ,რომ მთელი სისტემა წონასწორობაში იყოს? შეგიძლიათ დამეხმაროთ?
გამარჯობათ. თუ შეიგძლიათ იქნებ დამეხმაროოთ 220ვ ძავბის ქსელში ჩართულ ელექტროქურაზე რომლის წინაღობაა 22 ომი აცხელებენ 5 ლ წყალს. წყლის საწყისი ტემპერატურაა 20C. რა რაოდენობის წყალი დარჩება ჩაიდანში 30წთ-ს შემდეგ, თუ დახარჯულ ელექტროენერგიის მხოლოდ 80% გადაეცემა წყალს სითბოს სახით? (წყლის ორთქქლადქცევის კუთრი სითბოა 2260კჯ/კგ, ხოლო კუთრი სითბოტევადობა 4200ჯ/კგ)
1. რეოსტატის ცოციის გადაადგილება როგორ ცვლის დენის წყაროს ემ ძალას, ძაბვას, დენსა და შიგა და სრულ წინაღობას? 2. საუბარია ნახევარგამტარებზე: ახსენით რატომ გადაინაცვლებს ხვრელი? ამისთვის შეადარეთ იონის უახლოესი ატომების ელექტრონებზე იონიდან და ელექტრული ველიდან მოქმედი ძალების ტოლქმედი ერთმანეთს. გთხოვთ დამეხმაროთ :((((( <3
განსაზღვრეთ ალუმინის მავთულის განივკვეთის ფართობი და სიგრძე, თუ მისი წინაღობაა  0,1 ომი, მასა კი 54 გრამი.
თემა არის ექვიპოტენციური ზედაპირები: მოცემულია ორი სურათი: ა. გამოსახულია იდეალური წრე, რომლის წრეწირზეც, ზედა ნაწილში დასმულია A წერტილი. A წერტილის გაყოლებაზე ერთ წრფეზე(წრფე არ არის გახაზული) არის განლაგებული წრეწირის შიგნით B და C წერტილები(წერტილების "წრფე" ცენტრამდე არმისულია, მაგრამ მისკენ არის მიმართული) ბ. გამოსახულია რაღაც შეკრული მრუდი, რომლის შემომსაზღვრელ წირზეც, მარცხენა მხარეს, არის დასმული A წერტილი და მრუდის შიგნით ჯერ B, შემდეგ კი უფრო შიგნით  C წერტილია დას........
90 და   -10ნკ მუხტები ერთმანეთისგან დაშორებულია 4სმ-ით. სად უნდა მოვათავსოთ მესამე მუხტი რომ იგი წონასწორობაში იყოს? a გვერდის მქონდე კვადრატის თითოეულ წვეროში მოთავსებულია  1X10^-6 კ მუხტი,  რა სიდიდის უარყოფითი მუხტი უნდა მოვათავსოთ დიაგონალების გადაკვეთის წერტილში, რომ მთელი სისტემა წონასწორობაში იყოს? 0.8 მკფ ტევადობის კონდენსატორის ელექტრული ველის დაძაბულობა 1000ვ/მ-ია განსაზღვრეთ კონდენსატორის ელექტრული ველის ენერგია, თუ შემონაფენებს შორის მანძილი 1მმ-ია
უძრავი ბრტყელი სარკის სიბრტყის მართობისადმი 300 კუთხით მოძრაობს სინათლის წერტილოვანი წყარო. მისი სიჩქარეა 3მ/წმ. რისი ტოლია სარკეში წყაროს წარმოსახვითი გამოსახულებისა და წყაროს ფარდობითი სიჩქარე? მადლობას გიხდით წინასწარ.