შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

გამარჯობა მაინტერესებს ეს ამოცანა როგორ უნდა ამოვხსნათ? 1კგ. მასის ბურთი 2მ/წმ საწყისი სიჩქარით მიგორავს ზედაპირზე, სადაც ხვდება 4მ. რადიუსის წრიული ფორმის ჩაღრმავება. იპოვეთ ზედაპირზე დაწოლის ძალა უკიდურეს ქვედა წერტილში. ხახუნი უგულებელყავით. ჩათვალეთ, რომ ბურთი არ მოწყდება ზედაპირს.
რა წნევას წარმოქმნის რძე სარძევის ფსკერზე,თუ რძის სიმაღლე ჭურჭელში 30 სმ?რძის  სიმკვრივეა 1030კილოგრამ/კუბური მეტრი(კგ/მ3)
gamarjobat . gtxovt es amocana tu shegidzliat amoxsenit madloba winaswar <3   რისი ტოლია 100 ხვიისგან შემდგარი სპირალის რადიუსი , თუ 50 მტლ მაგნიტურ ველში  მისი გამჭოლი მაგნიტური ნაკადის მაქსიმალური მნი\სვნელობა 1.57 მვბ-ია 
გამარჯობათ მაინტერესებს 2 ამოცანა   1) ''თუ საგნიდან ბრტყელ სარკემდე მანძილი 1მ–ია, მაშინ გამოსახულებიდან საგნამდე მანძილი რა იქნება? ფორმულა მინდა და როგორ ამოვხსნა.                                      2) როცა სინათლე ჰაერიდან წყალში გადადის და დაცემის კუთხე 30 გრადუსია, მაშინ გარდატეხის კუთხე რა იქნება აქაც ფორმულა მინდა და როგორ ამოიხსნება. დიდი მადლობა წინასწარ
10მტლ ინდუქციისერთგვაროვან მაგნიტურ ველშიინდუქციის წირების მართობულად შეიჭრა4.8.10*-15ჯ კინეტიკური ენერგიის ელექტრონი.გამოთვალეთ ელექტრონის მოძრაობის ტრაექტორიის სიმრუდის რადიუსი . ბატონო ოლეგ არ მინდოდა თქვენი შეწუხება მაგრამ როგორც მე ვაკეთებ რაღაცა არ გამომდის იქნებ გზა მიჩვენოთ? მადლობა წინასწარ...        
დახშულ ჭურჭელში იმყოფება აზოტი (N2), რომლის აბსოლუტური ტემპერატურაა T, ხოლო წნევაა p. 2,4T აბსოლუტურ ტემპერატურაზე აზოტის მოლეკულების a ნაწილი დისოცირდა ატომებად და წნევა ჭურჭელში გახდა 4p. განსაზღვრეთ a. 
უნდა ამოვხსნათ მოცემულია სისტემა xy+4/xy=4  და 2x-y=4. წინასწარ დიდი მადლობა.
გამარჯობათ ბატონო ოლეგ,დიდი მადლობა წინა მათემატიკური ამოცანისთვის.კიდევ ერთხელ მჭირდება თქვენი დახმარება : K პარამეტრის თითოეული  მთელი მნიშვნელობისთვის , რომლისთვისაც x2+(k-10)x+9=0  განტოლებას გააჩნია ორი განსხვავებული დადებითი x1 და x2  ამონახსნი, შეადგინეს გამოსახულება x12+x22. რა უმცირესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს ამ გამოსახულებამ?  
ნახატზე გამოსახულია იდეალური აირის მდგომარეობის ცვლილების 1-2 პროცესი. აირის საწყისი აბსოლუტური ტემპერატურაა T0. განსაზღვრეთ აირის მაქსიმალური აბსოლუტური ტემპერატურა ამ პროცესში. http://i.imgur.com/SXDkNAx.png 2016 ფიზიკის ეროვნული გამოცდის ერთ-ერთ ამოცანა არის  
Oxy მართკუთხა საკოორდინატო სისტემაში (3; 7) წერტილზე გამავალი ყოველი უარყოფითი საკუთხო კოეფიციენტის მქონე წრფე აბსცისათა და ორდინატთა ღერძებთან ერთად შემოსაზღვრავს მართკუთხა სამკუთხედს. იპოვეთ ამ ტიპის მართკუთხა სამკუთხედების ფართობებს შორის უმცირესი.
გამარჯობა! ორ საგამოცდო ამოცანაში მინდა გთხოვოთ დახმარება და თუ მოახერხებთ ძალიან გთხოვთ დამეხმაროთ.. 1) 10oC-იანი 5 ლიტრი წყლის ასადუღებლად რა მასის ნავთია საჭირო mნავთი 2) 2 ლიტრ წყალს რომლის ტემპერატურაა 50oC შეურიეს 4 კილოგრამიანი 20oC-იანი წყალი. გამოთვალეთ ნარევის ტემპერატურა. წინასწარ დიდი მადლობა!
ერთი კოჭას ინდუქციურობა 4-ჯერ მეტია მეორე კოჭას ინდუქციურობაზე, მაგრამ მეორე კოჭაში გამავალი დენი 2-ჯერ მეტია პირველ კოჭაში გამავალ დენზე, განსაზღვრეთ ამ დენიანი კოჭების მაგნიტური ველის ენერგიების შეფარდება. შეგიძლიათ დამეხმაროთ?
მოგესალმებით ბატონო ოლეგ,ერთი მათემატიკური ამოცანა მაინტერესებს: ცნობილია, 10 წრფე ისე გაატარეს,რომ  არცერთი წყვილი ერთმანეთის პარალელური არ არის და არც ერთი სამეული ერთ წერტილში არ იკვეთება.რამდენ თანაუკვეთ არედ დაიყოფა სიბრტყე ამ შემთხვევაში? ა)11     ბ)56     გ)45     დ)46
გამარჯობა, ბატონო ოლეგ! ასეთი კითხვა მაქვს: შემკრები ლინზა ეკრანზე იძლევა გადიდებულ გამოსახულებას. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ეს გამოსახულება აუცილებლად ნამდვილია. თუ კი, რატომ? შემკრები ლინზა წარმოსახვით გამოსახულებასაც ხომ იძლევა? სიტყვა  "ეკრანი" რამეს ხომ არ ნიშნავს?
გამარჯობათ იქნებ დამეხმაროთ ელექტრონი მაგნიტურ ველში 10სმს რადიუსის წრეწირს შემოწერს.იპოვეთ ელექტრონის სიჩქარე ,თუ ველის ინდუქცია 10-2ტლა.მადლობა წინასწარ  
რა კარგი საიტია ეხლა აღმოვაჩინე:)) აქ ყველა კითხვას პასუხობთ და ამოცანებს? მათემატიკოსებიც ხართ? :დ <3
ბატონო ოლეგ მინდა კიდევ ერთხელ შეგაწუხოთ...რაღაცას ვუშვებ შეცდომას და არ გამომდის იქნებ მირჩიოთ...0,5კგ მასის სპოლენძის ჭურჭელში  ჩაასხეს ცელსიუსის სკალის 10 გრადუსის1ლ წყალი.შემდეგ მასშიმოათავსეს200 გრამიანი   გახურებულიალუმინის ბურთულა და გაზომეს წყლის ტემპერატურა, იგი აღმოჩნდა ცელსიუსის სკალის 30 გრადუსი. მაშინ  გახურებული ალუმინის საწყისი ტემოერატურა რისი ტოლია?  
დიდი მადლობა წინასწარ დედამიწის მაგნიტურ ველში როგორ უნდა ვამოძრაოთ მავთულის შკრული მართკუთხედი რომ მასში დენი აღიძრას?
 განსაზღვრეთ ძალა რომლითაც 6.8 ტესლა ინდუქციის მაგნიტური ველი მოქმედებს მის მართობულად მოთავსებულ 0.4 მმ2 განივკვეთშ სპილენძის მავთულზე მავთულის კუთრი წინაღობა 1.9 x 10 -8 ომი/მ დ ამასზე მოდებული ძაბვა 5 ვოლტია
გამარჯობა,დიდად მადლობელი დაგრჩებით თუ დამეხმარებით. ჩემი ამოცანა ასეთია:იპოვეთ სამ მუხტს შორის თითოეულ მუხტზე მოქმედი კულონის ძალა თუ მუხტები არის 1კ. მათ შორის მანძილი კი 1მ.