უკვე ვიცით რას უდრის წერტილოვანი მუხტის ნებისმიერ მუხტთა სისტემის ველთან ურთიერთქმედების პოტენციური ენერგია (იხ. ტოლობა 17.4):

U(x,y,z) = q•φ(x,y,z).            (17.16)

ამიტომ q1 და  q2 მუხტების კერძო შემთხვევაში მათი ურთიერთქმედების პოტენციური ენერგია არის:

 .                 (17.17)

მოხერხებულია ეს განვიხილოთ, როგორც q2 მუხტის მეორე წყარო q1 მუხტის ელექტრულ ველთან ურთიერთქმედების პოტენციური ენერგია (ან პირიქით).