აირის სხვადასხვა ნაწილებში ტემპერატურების განსხვავების შემთხვევაში იმ მოლეკულებს, რომლებიც იმყოფებიან უფრო თბილ უბნებში, საშუალოდ აქვთ უფრო მეტი კინეტიკური ენერგია, ვიდრე მოლეკულებს უფრო ცივ უბნებში. და აქ მოლეკულურ მოძრაობას თან ახლავს აირის უფრო ცივი უბნებისკენ ენერგიის ჯამური გადატანა, რის შედეგადაც ხდება ტემპერატურების გათანაბრება. ამ პროცესს ეწოდება სითბოგამტარობა. სთბოგამტარობის მოვლენა არის  სითბოს გადატანა  ტემპერატურის მქონე აირის ცხელი ფენიდან უფრო ცივ,  ტემპერატურის მქონე ფენაში. სითბოგამტარობის კანონი ჩამოაყალიბა ფურიემ: სითბო  , რომელიც  დროში გადაიტანება  ფართობში პროპორციულია   ტემპერატურის გრადიენტის,  ფართობისა და  დროის:

(13.2)

სადაც χ - სითბოგამტარობის კოეფიციენტია.
მოლეკულურ-კინეტიკური თეორია იძლევა
 
 - კუთრი სითბოტევადობაა.