თუ ლოკალურ მოცულობაში განაწილებულია სხვა აირის მინარევი(ან გაზრდილია მოცემული აირის კონცენტრაცია), მოლეკულების ქაოტური მოძრაობა ცდილობს გაათანაბროს აირების კონცენტრაცია. აირის მოლეკულების კონცენტრაციის გათანაბრების პროცესს დიფუზია ეწოდება. დაკვირვებები აჩვენებს, რომ კონცენტრაციის ცვლილების გასწვრივ მიმართული ღერძის პერპენდიკულარულ  ფართში  დროის განმავლობაში დიფუზიის პროცესში გადაიტანება ΔM მასა, რომელიც პროპორციულია  კონცენტრაციის გრადიენტის,  ფართობისა და  დროის

(13.1)

ეს გამოსახულება წარმოადგენს ფიკის კანონს. D-ს ეწოდება დიფუზიის კოეფიციენტი. მინუს ნიშანი ნიშნავს, რომ მასა გადაიტანება კონცენტრაციის კლების მიმართულებით. მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიის მიხედვით

ამდენად, დიფუზიის კოეფიციენტი განისაზღვრება მოლეკულების  თვასუფალი გარბენის საშუალო სიგრძით და vსაშ არით საშუალო არითმეტიკული სიჩქარით.