თუ გავითვალისწინებთ, რომ Р=nkT, მაშინ (12.4)-ის გათვალისწინებით მივიღებთ შემდეგ განტოლებას

(12.6)

სადაც P0 - არის აირის წნევა  h0 სიმაღლეზე. h0-ად ხშირად იღებენ ზღვის დონეს, ანუ თვლია h0=0 , მაშინ P0 წარმოადგენს ატმოსფერულ წნევას დედამიწის ზედაპირზე, Р - აირის წნევაა h სიმაღლეზე.

ამ გამოსახულებას ეწოდება ბარომეტრული ფორმულა. მიღებული განტოლებებიდან გამომდინარეობს, რომ როგორც მოლეკულების კონცენტრაცია ისე წნევა მცირდება ექსპონენციურად სიმაღლის ზრდით.