მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიის ამოცანა არის ნივთიერების მოლეკულურ-კინეტიკური მოდელით მისი ყველა თვისების გამოყვანა. ეს მოდელი შეიცავს წარმოდგენებს ნივთიერების მოლეკულების თვისებებზე, მათ მოძრაობებზე და ურთიერთქმედებებზე. წარმოდგენები, ბუნებრივია, ზუსტდება მეცნიერების განვითარებასთან ერთად და ზუსტდება მოდელიც.

ამ მოდელის ძირითადი დებულებებია:

  • აირი შედგება მოლეკულებისგან
  • აირის მოლეკულები მუდმივ ქაოსურ მოძრაობას ასრულებენ
  • მოლეკულები ეჯახებიან ერთმანეთს. დაჯახებები არის დრეკადი (დაბალი ტემპერატურები) და არადრეკადი (მაღალი ტემპერატურები)
  • დაჯახებებს შორის შუალედებში მოლეკულები მოძრაობენ წრფივად
  • მოლეკულები მცირე დაშორებებზე ურთიერთგანიზიდებიან, ხოლო დიდ დაშორებებზე ურთიერთმიიზიდებიან.

აღსანიშნავია, რომ თვით მოლეკულის შინაგანი სტრუქტურა აღიწერება ქვანტური ფიზიკით.