თერმოდინამიკის პირველი კანონი

რადგან იზოქორული პროცესის დროს მუშაობა არ სრულდება

თერმოდინამიკის პირველი კანონი იძენს შემდეგ სახეს:

ანუ იზოქორული პროცესის დროს აირზე მიწოდებული სრული სითბო იხარჯება სისტემის შინაგანი ენერგიის ზრდაზე. სითბოტევადობას აქვს სახე

(10.16)
 

თუ პროცესის დროს სისტემის ტემპერატურა შეიცვალა T1 მნიშვნელობიდან T2 მნიშვნელობამდე, მაშინ პროცესის დროს გადაცემული სითბოს რაოდენობისთვის (10.16)-ის მეშვეობით შეგვიძლია დავწეროთ:

\(\Delta Q=\int_{T_{1}}^{T_{2}}C_{V}dT=C_{V}\Delta T\) (10.16.1)
 

კუთრი სითბოდევადობის გამოყენებით განტოლება (10.13)-ის თანახმად (10.16.1) შეიძლება გადავწეროთ ასე

\(\Delta Q=mC_{Vspec}\Delta T\) (10.16.2)