ძალის მომენტი რაიმე წერტილის მიმართ არის ამ წერტილიდან ძალის მოდების წერტილამდე გავლებული რადიუს ვექტორისა და ძალის ვექტორის ვექტორული ნამრავლი

(1)
 

ძალის მომენტის მოდული

(2)
 

ან სხვანაირად

M=Fl (3)
 

სადაც l არის ძალის მხარი და წარმოადგენს უმოკლეს მანძილს ბრუნვის ღერძიდან ძალის მოქმედების წრფემდე.

ბრუნვის ღერძის მიმართ მატერიალური წერტილის ინერციის მომენტი არის

(4)
 

სადაც mi  არის მატერიალური წერტილის მასა, ხოლო ri  არის მატერიალური წერტილის რადიუსი ბრუნვის ღერძიდან.

მყარი სხეულის ინერციის მომენტი მისი რომელიმე ღერძის მიმართ არის

 ან     (5)
 

სადაც ρ არის ნივთიერების სიმკვრივე; dV - ელემენტური მოცულობა. ინტეგრირებით შეიძლება მოიძებნოს მარტივი ფორმის სხეულების ღერძული ინერციის მომენტები, როცა ბრუნვის ღერძი მასათა ცენტრზე გადის.

R რადიუსის სავსე ცილინდრი
R რადიუსის დისკო
 R გარე რადიუსისა და  r შიდა რადიუსის მქონე მილი
R რადიუსის თხელკედლიანი ცილინდრი (მანჟეტი)
R რადიუსის სავსე ბირთვი
R რადიუსის სფერული გარის (თხელი სფერული ფენა)
l  სიგრძის წვრილი ძელაკი 
სწორკუთხა პარალელეპიპედი
კონუსი
პირამიდა

შტეინერის თეორემის თანახმად, სხეულის ინერციის მომენტი ნებისმიერი ღერძის მიმართ ტოლია ამ ღერძის პარალელური ღერძის მიმართ მისი ინერციის მომენტის ჯამისა სხეულის მასისსა და ამ ღერძებს შორის მანძილის კვადრატის ნამრავლთან:

(6)
 

სადაც m – სხეულის მასაა, d – ღერძებს შორის მანძილი.

მატერიალური წერტლის იმპულსის მომენტი რაიმე ღერძის მიმართ არის ამ ბრუნვის ღერძიდან ამ წერტილამდე გავლებული რადიუს-ვექტორის ვექტორული ნამრავლი იმპულსის ვექტორზე.  

(7)
 

 

სხეულის იმპულსის მომენტი (მოძრაობის რაოდენობის მომენტი) რაიმე ღერძის მიმართ

(8)
 

ბრუნვითი მოძრაობის დინამიკის ძირითადი კანონი

(9)
 

სადაც M  – სხეულზე მოდებული ძალების ჯამური მომენტია.

თუ J=const  მაშინ

(10)
 

მბრუნავი სხეულის უძრავი ღერძის მიმართ ბრუნვის კინეტიკური ენერგია

 
(11)
 

 სრული კინეტიკური ენერგია

(12)
 

სადაც vc მასათა ცენტრის გადატანითი მოძრაობის სიჩქარეა.

გარე ძალების მუშაობა მყარი სხეულის ბრუნვის დროს:

(5.13)