თითოეული ცვლადით ორჯერ გავაწარმოოთ განტოლება (8.6):

(8.7)


 

შევკრიბოთ სამი უკანასკნელი განტოლება და მივიღებთ

(8.7)-დან გამოდის

მაშინ

(8.8)

ამ განტოლებას უწოდებენ ტალღურ განტოლებას. ნებისმიერი ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ამ განტოლებას, აღწერს რაღაც ტალღას.