ყვეკლა რეალური მერხევი სისტემა არის დისიპაციური. ასეთი მექანიკური რხევების ენერგია თანდათან იხარჯება ხახუნის ძალის წინააღმდეგ მუშაობის შესრულებაზე, ამიტომ თავისუფალი რხევები ყოველთვის მიილევა - მათი ამპლიტუდა თანდათან მცირდება. ბევრ შემთხვევაში, როცა არ არის მშრალი ხახუნი, პირველ მიახლოებაში შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მოძრაობის მცირე სიჩქარეების შემთხვევაში, მექანიკური რხევის მილევის გამომწვევი ძალები პროპორციულია სიჩქარის. ამ ძალებს, მათი წარმოშობის მიუხედავად, უწოდებენ წინაღობის (მიმლევ ძალებს Fd) ძალებს.

Fd=-rv, (7.17)

სადაც r - წინაღობის კოეფიციენტია, v - მოძრაობის სიჩქარე. ОХ ღერძის გასწვრივ ჩავწეროთ მილევადი რხევისთვის ნიუტონის მეორე კანონი ma=-kx-rv,

ანუ

(7.18)

გადავწეროთ ეს განტოლება ასე: 

და აღვნიშნოთ:\(\dpi{120} \frac{r}{m}=2\beta\) ;   

სადაც  წარმოადგენს იმ სიხშირეს, რომლითაც შესრულდებოდა სისტემის თავისუალი რხევები გარემოს წინაღობის არარსებობის შემთხვევაში, ანუ როცა r = 0. ამ სიხშირეს უწოდებენ სისტემის საკუთარ სიხშირეს; β - არის მილევის კოეფიციენტი. მაშინ

(7.19)

ვეძებთ (7.19) განტოლების ამოხსნას შემდეგი სახით

სადაც U - t-ს რაღაც ფუნქციაა.

გავაწარმოოთ ორჯერ t დროით, ჩავსვათ პირველი და მეორე წარმოებულები (7.19)-ში და მივიღებთ  \(\dpi{120} \frac{\mathrm{d} ^{2}U}{\mathrm{d} t^{2}}+\left ( \omega _{0}^{2}-\beta ^{2} \right )U=0\)

ამ განტოლების ამოხსნა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული U-სთან მდგომი კოეფიციენტის ნიშანზე. განვიხილოთ შემთხვევა, როცა ეს კოეფიციენტი დადებითია. შემოვიტანოთ აღნიშვნა , მაშინ ამ განტოლების ამოხსნა ნამდვილი ω-თი იქნება, როგორც ვიცით, ფუნქცია 

ამდენად, გარემოს მცირე წინაღობის ()  შემთხვევაში,  (7.19) განტოლების ამოხსნა იქნება შემდეგი ფუნქცია

(7.20)

ამ ფუნქციის გრაფიკი გამოსახულია ნახაზზე. წყვეტილი წირებით გამოსახულია საზღვრები, რომელშიც იმყოფება მერხევი წერტილის წანაცვლებები.  სიდიდეს უწოდებენ დისიპაციური სისტემის რხევის საკუთარ ციკლურ სიხშირეს. მილევადი რხევები წარმოადგენს არაპერიოდულ რხევებს, რადგან მათში არასდროს არ მეორდება, მაგალითად, წანაცვლების, სიჩქარისა და აჩქარების მაქსიმალური მნიშვნელობები. სიდიდეს \(\dpi{120} T=\frac{2\pi }{\omega }\)  ჩვეულებრივ უწოდებენ მილევადი რხევების პერიოდს, ურო სწორედ - მილევადი რხევების პირობით პერიოდს.

დროში Т პერიოდით ერთმანეთის თანმიმდევრობით მიმდინარე წანაცვლებათა ამპლიტუდების ფარდობის ნატურალურ ლოგარითმს უწოდებენ მილევის ლოგარითმულ დეკრემენტს.

\(\dpi{120} \delta =ln\frac{e^{-\beta T}\sin \left ( \omega t+\varphi _{0} \right )}{e^{-\beta \left (1+T \right )}\sin \left ( \omega t+\varphi _{0} \right )}=lne^{\beta T}=\beta T\)

აღვნიშნოთ τ-თი დროის მონაკვეთი, რომელშიც რხევების ამპლიტუდა მცირდება е-ჯერ. მაშინ

საიდანაც

შესაბამისად, მილევის კოეფიციენტი არის ფიზიკური სიდიდე, რომელიც არის იმ τ დროის შებრუნებული, რომლის განმავლობაშიც ამპლიტუდა მცირდება е ჯერ. τ სიდიდეს უწოდებენ რელაქსაციის დროს.

ვთქვათ N - არის რხევათა რიცხვი, რომლის შემდეგაც ამპლიტუდა მცირდება е-ჯერ. მაშინ

შესაბამისად, რხევის ლოგარითმული დეკრემენტი δ არის ფიზიკური სიდიდე, რომელიც არის იმ N რხევათა რიცხვის შებრუნებული, რომლის შესრულების შემდეგ ამპლიტუდა კლებულობს е-ჯერ