მათემატიკური ქანქარა.

მათემატიკური ქანქარა ეწოდება უჭიმვად, უწონო ძაფზე ჩამოკიდებულ მატერიალურ წერტილს, რომელიც სიმძიმის ძალის მოქმედებით ასრულებს რხევებს ერთ ვერტიკალურ სიბრტყეში.

ასეთ ქანქარად შეიძლება ჩაითვალოს მძიმე m მასის ბირთვი, ჩამოკიდებული წვრილ ძაფზე, რომლის l$ სიგრძე გაცილებით მეტია ბირთვის ზომებზე. თუ მას გადავხრით α კუთხით ვერტიკალური მდგომარეობიდან, მაშინ F ძალის გავლენით, რომელიც ერთ-ერთი შემადგენელია Р წონისა, ის შეასრულებს რხევას. მეორე შემადგენელს  F', რომელიც მიმართულია ძაფის გასწვრივ, არ ვითვალისწინებთ, რადგან მას აწონასწორებს ძაფის დაჭიმულობის ძალა. ნახაზიდან ჩანს, რომ ძაფისადმი წონის პერპენდიკულარული მდგენელი ტოლია</p>

<p><img alt=

ნიშანი მინუსი უჩვენებს, რომ F ძალა მიმართულია α კუთხის შემცირებისკენ. წანაცვლების მცირე კუთხის შემთხვევაში, როცა , გვექნება

მათემატიკური და ფიზიკური ქანქარას მოძრაობის კანონის გამოსაყვანად ვიყენებთ ბრუნვითი მოძრაობის დინამიკის ძირითად კანონს

გავიხსენოთ განტოლება (5.2)

გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ შემთხვევაში  და   და გვექნება

ანუ

  (7.8)

მისი ამოხსნაა
,

ამასთან    და   (7.9)

როგორც ვხედავთ, მათემატიკური ქანქარას რხევის პერიოდი დამოკიდებულია მის სიგრძეზე და სიმძიმის ძალის აჩქარებაზე და არ არის დამოკიდებული რხევის ამპლიტუდაზე.

ფიზიკური ქანქარა.

ფიზიკური ქანქარა ეწოდება მყარ სხეულს, რომელიც დამაგრებულია უძრავ ჰორიზონტულ ღერძზე, რომელიც არ გადის ამ სხეულის მასათა ცენტრზე, და ასრულებს ამ ღერძის მიმართ რხევებს სიმძიმის ძალის მოქმედებით. მათემატიკური ქანქარისგან განსხვავებით ამ სხეულის მასას ვერ ჩავთვლით წერტილოვნად.

გადახრის მცირე α კუთხეების შემთხვევაში ფიზიკური ქანქარა ასევე ასრულებს ჰარმონიულ რხევას. ჩავთავლოთ, რომ ფიზიკური ქანქარის მასა თავმოყრილია მისი სიმძიმის ცენტრში С წერტილში. დამაბრუნებელი ძალა არის ამ შემთხვევაში სიმძიმის ძალის მდგენელი.

ნიშანი მინუსი უჩვენებს, რომ F ძალა მიმართულია α კუთხის შემცირებისკენ. წანაცვლების მცირე კუთხის შემთხვევაში, როცა , გვექნება

მათემატიკური და ფიზიკური ქანქარების მოძრაობის განტოლებების გამოსაყვანად ვიყენებთ ბრუნვითი მოძრაობის დინამიკის ძირითადი განტოლებას. . ძალის მომენტის ცხადი სახით განსაზღვრა შეუძლებელია. საწყის დიფერენციალურ განტოლებეში შემავალი ყველა სიდიდის გათვალისწინებით ფიზიკური ქანქარის რხევების დიფერენციალურ განტოლებას აქვს სახე:

(7.10)
;   (7.11)

ამ განტოლების ამოხსნა არის

განვსაზღვროთ მათემატიკური ქანქარის სიგრძე, რომლის დროსაც მისი რხევის პერიოდი ტოლია ფიზიკური ქანქარის რხევის პერიოდისა, ანუ Tmath=Tphys ანუ

.
ამ თანაფარდობიდან ვსაზღვრავთ

ეს ფორმულა საზღვრავს ფიზიკური ქანქარის დაყვანილ სიგრძეს, ანუ ისეთი მათემატიკური ქანქარის სიგრძეს, რომლის რხევის პერიოდიც ტოლია ამ ფიზიკური ქანქარის რხევის პერიოდისა.