დრეკადი რხევის დროს დამაბრუნებელი ძალა F = -kx. თუ დრეკადის გარდა სხვა ძალა არ არის, რხევას უწოდებენ თავისუფალს. ნიუტონის მეორე კანონის თანახმად

,

ანუ

.

გავყოთ ორივე შესაკრები m-ზე:

(7.7)

ამ თანაფარდობას უწოდებენ ჰარმონიული თავისუფალი რხევის ძირითად განტოლებას. ამ განტოლების ზოგად ამონახსნს აქვს სახე

,

ამაში ადვილად დავრწმუნდებით თუ ჩავსვამთ х-ს საწყის განტოლებაში.