აკუსტიკა, რადიოტექნიკა, ოპრიკა და მეცნიერებისა და ტექნიკის სხვა დარგები ეყრდნობა რხევებისა და ტალღების შესახებ ცოდნას. რხევების თეორია დიდ როლს თამაშობს მექანიკაში, განსაკუთრებით საფრენი აპარატების, ხიდების, სხვადასხვა ტიპის მანქანებისა და კვანძების სიმტკიცის გათვებში.