ნიუტონის მეორე კანონის თანახმად m მასის სხეულზე მოქმედი  ძალის ტანგენციური მდგენელისთვისა და   აჩქარებისათვის შეგვიძლია ჩავწეროთ

იმის გათვალისწინებით, რომ

 და   

გვექნება

გავამრავლოთ მარცხენა და მარჯვენა მხარეები ri-ზე და მივიღებთ

(5.2)

ანუ

მატერიალური წერტილის  მასის ნამრავლს ბრუნვის ღერძიდან მისი მანძილის  კვადრატზე ეწოდება მატერიალური წერტილის ბრუნვის ღერძის მიმართ ინერციის მომენტი:

(5.3)