თუ გამოვიყენოთ იმპულსის გამოსახულებას

და ნიუტონის მეორე კანონს, შეიძლება ჩავწეროთ

(3.11)

სადაც  არის სხეულზე მოქმედი ყველა გარე ძალის ტოლქმედი.

უკანასკნელი განტოლება არის ნებისმიერ მექანიკურ სისტემაზე იმპულსის განტოლების განზოგადება, რადგან მისი წარმოდგენა ყოველთვის შეიძლება ისეთი მატერიალური წერტილების სისტემად, რომლებიც ურთიერთქმედებენ ერთმანეთთან და გარეშე სხეულებთან. გარეშე სხეულები ეწოდება სხეულებს, რომლებიც არ შედიან განსახილველი სისტემის შემადგენლობაში, ხოლო ძალებს, რომლებიც ამ სხეულებისგან მოქმედებს სისტემაზე, ეწოდებათ გარეშე ძალები. შესაბამისად, ძალებს, რომლითაც ურთიერთქმედებენ მატერიალური წერტილები, რომლებიც ეკუთვნის მოცემულ სისტემას, ეწოდება შიდა ძალები და მათი ტოლქმედი ტოლია ნულის. განტოლება (3.11) აჩვენებს, რომ მექანიკური სისტემის იმპულსის ცვლილების სიჩქარე ტოლია სისტემაზე მოქმედი ყველა გარეშე ძალის მთავარი ვექტორისა (ტოლქმედისა).