ნიუტონის კანონი ძეიძლება ჩაიწეროს სხვა ფორმით. განსაზღვრების თანახმად:

,

მაშინ

 ანუ 

 ვექტორს უწოდებენ სხეულის იმპულსს ან სხეულის მოძრაობის რაოდენობას და მიმართულებით იგი ემთხვევა  სიჩქარეს, ხოლო  გამოსახავს ამ ვექტორის ცვლილებას.

გარდავქმნათ უკანასკნელი გამოსახულება შემდეგნაირად:

(3.6)

 ვექტორს ეწოდება  ძალის იმპულსი.

ეს განტოლება წარმოადგენს მატერიალური წერტილის დინამიკის ძირითადი კანონის გამოსახულებას: სხეულის იმპულსის ცვლილება მასზე მოქმედი ძალის იმპულსის ტოლია.