ნიუტონის მესამე კანონი შემდეგნაირად ფორმულირდება:

ორი მატერიალური წერტილი მოქმედებენ ერთმანეთზე ძალებით, რომლებიც სიდიდეებით ტოლია ერთმანეთის და ურთიერთსაპირისპიროდ არიან მიმართულნი იმ წრფის გასწვრივ, რომელიც აერთებს ამ წერტილებს:

12=21 (3.4)

უნდა აღინიშნოს, რომ ძალები 12 და 21 მოდებულია სხვადასხვა სხეულზე და ამიტომ ერთმანეთს არ აწონასწორებენ.