არათანაბარი ბრუნვისას  არ რჩება მუდმივი. სიდიდეს, რომელიც ახასიათებს კუთხური სიჩქარის ცვლილების სისწრაფეს, ეწოდება კუთხური აჩქარება და ტოლია:

(2.5)

სხეულის უძრავი ღერძის ირგვლივ ბრუნვის შემთხვევაში  ვექტორის ცვლილება განპირობებულია მხოლოდ მისი რიცხვითი მნიშვნელობის ცვლილებით. ამასთან  კუთხური აჩქარების ვექტორი მიმართულია ბრუნვის ღერძის გასწვრივ იგივე მიმართულებით, რაც აქვს  აჩქარებული მოძრაობისას  და შენელებული მოძრაობისას  კი -ს საპირისპირო მიმართულება აქვს.