დროს, რომელშიც სხეული ასრულებს ერთ სრულ შემობრუნებას, ანუ შემობრუნდება  კუთხით, ეწოდება ბრუნვის პერიოდი. რადგან  დროის შუალედს შეესაბამება  შემობრუნების კუთხე, ამიტომ

,

საიდანაც ვღებულობთ

(2.2)

ერთეულოვან დროში  ბრუნვათა რიცხვი აშკარაა, რომ უდრის:

(2.3)

აქედან ვღებულობთ, რომ კუთხური სიჩქარე

(2.4)