ვექტორულ სიდიდეს

(2.1)

ეწოდება სხეულის კუთხური სიჩქარე.  ვექტორი მიმართულია ბრუნვის მყისი ღერძის გასწვრივ მარჯვენა ბურღის წესით განსაზღვრულ მხარეს, ანუ ისევე, როგორც ელემენტარული შემობრუნების ვექტორი . კუთხური სიჩქარის მოდული უდრის -ს. ბრუნვას მუდმივი კუთხური სიჩქარით ეწოდება თანაბარი, ამასთან:

,

ანუ, თანაბარი ბრუნვისას  გვიჩვენებს ერთეულოვან დროში რა კუთხით შემობრუნდება სხეული.