ნახ. 1.1

განვიხილოთ М მატერიალური წერტილის მოძრაობა მართკუთხა კოორდინატთა სისტემაში. კოორდინატთა სისტემის ათვლის წერტლი О მოვათავსოთ დედამიწაზე.

М წერტილის მდებარეობა ათვლის სისტემის მიმართ შეიძლება მოცემულ იქნას არა მარტო სამი x, y, z დეკარტის კოორდინატით არამედ ერთი ვექტორული სიდიდით  - М წერტილის რადიუს-ვექტორით, რომელიც ამ წერტილამდე არის გავლებული სისტემის სათავიდან (ნახ. 1.1). თუ   - მართკუთხა დეკარტის კოორდინატთა სისტემის ღერძების ერთეულოვანი ვექტორებია (ორტები), მაშინ

 
(1.1)
 

 ვექტორები -ის პროექციებია კოორდინატთა შესაბამის ღერძებზე.