ვიცით, რომ მაგნიტური ველი მოქმედებს არა მარტო დენებზე, არამედ მოძრავ მუხტზეც. მაგნიტური ველის მოქმედების ამ ძალას უწოდებენ ლორენცის ძალას და იგი ტოლია

    მისი მოდული   (22.10)

აქ– დამუხტული ნაწილაკის მოძრაობის სიჩქარეა,   – კუთხეა და  ვექტორებს შორის. ცხადია, ლორენცის ძალის მიმართულება განისაზღვრება ვექტორული ნამრავლის მიმართულების განსაზღვრის წესით ანუ მარცხენა ხელის წესით.