ცდისეულად არის დამტკიცებული, რომ თუ სივრცის მოცემულ А წერტილში სხვადასხვა დენები და მაგნიტები ქმნიან მაგნიტურ ველებს , მაშინ იგივე А წერტილში შედეგობრივი მაგნიტური ველის საპოვნელად  უნდა ვიპოვნოთ ყველა წყაროდან ინდუქციის ვექტორების ჯამი:

                  (22.3)

ამაში მდგომარეობს მაგნირური ველების სუპერპოზიციის პრინციპი. ამის გათვალისწინებით აქტუალურია თითოეული "ელემენტი დენის" მიერ შექმნილი მაგნიტური ველის ინდუქციის პოვნა.