ვიცით, რომ გამტარებში მუხტების წონასწორობისას, ანუ დენის არ არსებობის დროს, გამტარის ყველა წერტილის პოტენციალი ერთნაირია. რა ხდება გამტარში მუდმივი დენის გავლისას? ელექტრომეტრით ჩატარებული ცდები აჩვენებს, რომ პოტენციალი ეცემა ასეთი გამტარის გასწვრივ. მართლაც, გამტარის შიგნით მუხტების გადატანა ხდება ელექტრული ველის მიერ მუშაობის შესრულების ხარჯზე!

დენის ძალასა და გამტარის გასწვრივ პოტენციალის ვარდნას შორის თანაფარდობის ზუსტი რაოიდენობრივი კანონზომიერების, ასევე მუდმივი დენის სხვა კანონზომიერებების დადგენას მიუძღვნა თავისი ექსპერიმენტები გეორგ ომმა XIX საუკუნის პირველ ნახევარში. ომის კანონი წრედის ერთგვაროვანი (ემძ-ს არ შემცველი) უბნისთვის ამბობს:

დენის ძალა წრედის ერთგვაროვანი უბნის ბოლოებს შორის პოტენციალთა სხვაობის პირდაპირპროპორციულია:

მეტი კომპაქტურობისთვის  პოტენციალთა სხვაობა ავღნიშნოთ ასოთი u. ამის გათვალისწინებით კანონი შეიძლება ამ სახით ჩავწეროთ:

                                     (20.6)

\(\Lambda\) კოეფიციენტს უწოდებენ გამტარებლობას, ხოლო მის შებრუნებულს უწოდებენ ელექტრულ წინაღობას R. ასე რომ, ელექტრული წინაღობის (მას ასევე ომურსაც უწოდებენ) განსაზღვრებად შეიძლება ჩაითვალოს შემდეგი თანაფარდობა:

(განსაზღვრება)                                                           (20.7)

ხოლო ომის კანონის საბოლოო სახე მიიღებს ჩვეულ ფორმა:

    ან                            (20.6,а)

ომმა ასევე ექსპერიმენტულად გამოიკვლია რაზეა დამოკიდებული R ელექტრული წინაღობა. l სიგრძის  განიკვეთის მქონე უბრალო ცილინდრული ფორმის გამტარის ერთგვაროვანი უბნისთვისვის ის ტოლია

.                                     (20.8)

აქ  არის გამტარი მასალის კუთრი წინაღობაა. კუთრ წინაღობას განსაზღვრავს მასალის ელექტრული თვისებები, ასევე ის მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ნივთიერების მდგომარეობაზე. უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, ამ შემთხვევაში, არის ტემპერატურა.

მან დაადგინა, რომ ლითონის გამტარებისთვის, არა ძალიან მაღალი და არც ძალიან დაბალი ტემპერატურების დროს  კუთრი წინაღობა პირდაპირპროპორციულად არის დამოკიდებულია  ტემპერატგურაზე:

                                    (20.9)

აქ  არის კუთრი წინაღობა   ტემპერატურის დროს, ხოლო  არის წინაღობის ტემპერატურული კოეფიციენტი.