) დიელექტრიკს შევსებული აქვს მთელი ერთგვაროვანი ველი

ასეთი მდგომარეობა შეიძლება განხორციელდეს, მაგალითად, დამუხტული ბრტყელი კონდენსატორის ფირფიტებს შორის. როგორც ადრე გავარკვიეთ, ველის დაძაბულობა ტოლია გვერდული და ბმული მუხტების დაძაბულობების ჯამის  . გვერდითა მუხტები კონდენსატორის ფირფიტების ზედაპირებზე თანაბრად არის განაწილებული, ხოლო გაუკომპენსირებელი ბმული მუხტები - მათზე მიკრული დიელექტრული ფენების ზედაპირებზე.

ადვილი დასანახია, რომ ბმული მუხტების ველი მიმართულია გვერდითა მუხტების ველის შემხვედრად, ამიტომ შედეგობრივი ველის დაძაბულობის მოდული ტოლი:

                       (19.17)

თითოეული სიდიდე Е0 და Е' განისაზღვრება, როგორც ცნობილია, შესაბამისი მუხტის ზედაპირული სიმკვრივით და ტოლია:

                   (19.18)

ამას გარდა   (იხ. 19.16).  განსახილვევ შემთხვევაში En=E , შესაბამისად 

                      (19.19)

საიდანაც ვიღებთ ძალიან მნიშვნელოვან შედეგს:

                       (19.20)

სიდიდესეწოდება გარემოს დიელექტრული შეღწევადობა. ის აჩვენებს რამდენჯერ სუსტდება ველი დიელექტრულ გარემოში. ეს ჩვენ უკვე გამოყენებული გვაქვს ადრეც.

ბ) დიელექტრულ გარემოში წერტილოვანი მუხტის (ასევე სფერულ სიმეტრულად განაწილებული მუხტის)  ველი 

დავუშვათმ რომ a რადიუსის მქონე დამუხტული ბირთვის გარეშემო სივრცე მთლიანად შევსებულია დიელექტრული გარემოთი. ამ შემთხვევაში ველი რადიალურად სიმეტრიულია და შექმნილია ორი ურთიერთსაპირისპიროდ მიმართული ველის  \(\vec{E}_{0}\) და \(\vec{E}'\)  შეკრებით. ამიტომ

   ანუ

 

                     (19.21)

სადაც  . ამას გარდა, რადგან დაძაბულობის ძალწირების სიხშირე წყარო მუხტიდან დაშორების კვადრატის უკუპროპორციულად იცვლება, ამიტო შეიძლება დავწეროთ

ამ ტოლობის გამოყენებით გამოსახულება (19.21) შეიძლება გარდავქმნათ ასე:

მარტივი გარდაქმნების შემდეგ:

                                    (19.19,а)

და ჩვენ კვლავ ვღებულობთ (19.20) გამოსახულებას.  \(\vec{E}_{0}\) და \(\vec{E}'\) ვექტორების თანამიმართულობის გათვალისწინებით შეიძლება ჩავწეროთ ვექტორული ტოლობებიც:

                          (19.22)

ველის პოტენციალიც, ცხადია, მცირდება \(\varepsilon\)-ჯერ: 

                               (19.23)

გ) განზოგადება. იმ შემთხვევებში, როცა, ერთგვაროვანი იზოტროპული დიელექტრიკი ავსებს მთელ სივრცეს სადაც გვაქვს ელექტრული ველი, მაშინ დიელექტრიკის არსებობა დაიყვანება ველის  \(\varepsilon\)-ჯერ შესუსტებაზე. შესაბამისად მცირდება მუხტებს შორის ურთიერთქმედების ძალები.