მოცემული  პოლარიზაციის ვექტორით შეიძლება განისაზღვროს პოლარიზაციული მუხტები და პირიქით. დიელექტრული გარემოს შიგნით  აზრობრივად გამოვყოთ თხელი ფენა. ამ ფენის რაღაც ნაწილში ელექტრული ველის დაძაბულობა შეიძლება ჩავთვალოთ მუდმივად და, შესაბამისად,  . გამოვყოთ ასევე აზრობრივად თხელი პარალელეპიპედი (ან დახრილი ცილინდრი  და  ვექტორების გასწვრივ. მის ფუძეებზე ბმული მუხტები ხასიათდება სიმკვრივეებით  და . გავარკვიოთ, როგორ არიან ისინი დაკავშირებული -სა და-სთან. ცხადია, გამოყოფილი ელემენტის დიპოლური მომენტი ტოლია

       (19.14)

მისი გამოთვლა ასევე შეიძლება ელემენტის ფსკერებზე მუხტის გამრავლებით ელემენტის სიგრძეზე , ანუ ამ სახით . მაშინ ტოლობა (19.14) სახეს

 . (19.14,ა)

აქედან გამომდინარეობს:


.         (19.15)

ამდენად ბმული მუხტების ზედაპირული სიმკვრივე პოლარიზაციის ვექტორის. ნორმალური მდგენელის ტოლია. პოლარიზაციისა და დაძაბულობის ვექტორების (19.9) ურთიერთკავშირის გათვალისწინებით, შეგვიძლია ასევე ჩავწეროთ:

                      (19.16)

იქ, სადაც En>0 (ანუ დაძაბულობის ძალწირები გამოდიან დიელექტრიკიდან) . პირიქით, სადაც, En<0 (დაძაბულობის ძალწირები შედიან დიელექტრიკში) .