სინათლის სიჩქარესთან ახლო სიჩქარეებზე,  ნაწილაკის კინეტიკური ენერგია გამოითვლება ფორმულით (სადაც m0 - უძრაობის მასაა), რომელიც რელატივისტური მასის გამოსახულების გამოყენებით იღებს სახეს

კლასიკურ მექანიკაში იყენებენ ორმულას

შესაბამისად ფარდობითი ცდომილება, რაც წარმოიშვება კლასიკური ფორმულის გამოყენებით, იქნება