უძრავი დამკვირვებლისთვის დიდი სიჩქარით მოძრავი სხეულების ზომები მათი მოძრაობის მიმართულებით მნიშვნელოვნად იკვეცება. მივაბათ K' ათვლის სისტემა ერთ-ერთ ძელაკს და მისი Ox' ღერძი მივმართოთ ძელაკის გასწვრივ. მაშინ ამ ათვლის სისტემაში ძელაკი 1 იქნება უძრავი და მისი სიგრძე ტოლი იქნება საკუთარი სიგრძის = 1მ. ძელაკი 2-ის სიგრძე K' ათვლის სისტემის მიმართ იქნება:  
,
სადაც  არის ძელაკი 2-ის სიჩქარე K' სისტემის მიმართ. . სიჩქარე შეიძლება ვიპოვნოთ სიჩქარეების შეკრების ფორმულით:
რადგან K' სისტემა მიბმულია ერთ-ერთ ძელაკზთან, ამიტომ K' სისტემის მიმართ К სისტემის მოძრაობის \(v_{0}\) სიჩქარე სიდიდით ტოლია ძელაკი 1-ის \(v\) სიჩქარისა და მიმართულია მის საპირისპიროდ. K' სისტემის მიმართ მოძრავი ძელაკი 2-ის  სიჩქარე K სისტემაში ასევე \(v\)-ს ტოლია. თუ x ღერძი მიმართულია ძელაკი 1-ის მოძრაობის გასწვრივ, მაშინ   და \(v_{0}\) იქნება უარყოითები, ამიტომ K' სისტემის მიმართ მოძრავი ძელაკის სიჩქარე  იქნება
შესაბამისად
სმ.