მანძილი S, რომელსაც გაივლის კოსმოსური ხომალდი დედამიწასთან დაკავშირებულ ათვლის სისტემაში ტოლია S = 2,9 * 108 მ/წმ x 365 x 24 x 3600 \(\approx\) 3,8 *1017 მ. შესაბამისად დედამიწაზე მყოფი დამკვირვებლის საათით ხომალდის რენის ხანგრძლივობა იქნება \(\Delta t=2S/v\approx\) 83 წელი. კოსმოსურ ხომალდზე მყოფი საათის მიერ გაზომილი დროის ხანგრძლივობა დროის შენელების გათვალისწინებით იქნება  ანუ

 213 წელი