ძელაკის სიგრძე დედამიწისა და რაკეტის სისტემებში ტოლია, შესაბამისად:

სიგრძის შეკვეცის ეფექტს ადგილი აქვს მხოლოდ მოძრაობის მიმართულებით. ლორენცის გარდაქმნებით 

(3)-ის და (4)-ის ჩასმით (2)-ში მივიღებთ:  https://yeapharmac..-100mg/

ნახაზიდან ჩანს, რომ:

მაშინ:

ხოლო მოსაძებნი კუთხისთვის გვაქვს: