1) გარე ძალების არარსებობის შემთხვევაში რაკეტას დროის რაღაც t მომენტში აქვს მასა  და უძრავი ათვლის სისტემის მიმართ მოძრაობს \(v\) სიჩქარით, მაშინ დროის  მომენტში მისი მასა შემცირდება -ით და სიჩქარე \(\mathrm{d}v\)-ით გაიზრდება. ამავე დროში dm აირი გამოიტყორცნება საპირისპირო მიმართულებით უძრავი ათვლის სისტემის მიმართ  სიჩქარით. მაშინ იმპულსის მუდმივობის კანონით გვაქვს:

 გარდავქმნათ განტოლება (1) და გავითვალისწინოთ  სიმცირე, მივიღებთ:

გავყოთ ამ გამოსახულების ორივე მხარე  -ზე, მივიღებთ:

ამ გამოსახულების გაინტეგრირებით გვექნება

\(v_{1}=-uln(m_{0}-\mu t)+uln(m_{0})=uln(\frac{m_{0}}{m_{0}-\mu t})\)

2) ერთგვაროვან გრავიტაციულ ველში გარდა \(F=\mu u\) რეაქტიული ძალისა (იხ. განტ(2)) უნდა გავითვალისწინოთ სიმძიმის ძალა    , რომელიც რეაქტიული ძალის საპირისპიროდ არის მიმართული.

აქედან

\(\mathrm{d}v=\left ( \frac{\mu u}{m_{0}-\mu t}-g \right )\mathrm{d}t\)                                      (7)

გავაინტეგროთ ეს გამოსახულება და მივიღებთ:

\(v_{2}=uln(\frac{m_{0}}{m_{0}-\mu t})-gt\)                                                 (8)

გარე ძალების ველის უგულებელყოფით გაკეთებული ფარდობითი ცდომილება ტოლია:

\(e=\frac{v_{1}-v_{2}}{v_{1}}=\frac{gt}{uln\frac{m_{0}}{m_{0}-\mu t}}\)                                               (9)

ჩავსვათ ამოცანის მონაცემები ფორმულებში (5), (8) და (9), მივიღებთ:

\(v_{1}\)=134 მ / წმ ;  \(v_{2}\) =124 მ / წმ ; e= 7,3%.