რადგან სხეული დახრილ სიბრტყეზე მოძრაობს ხახუნის გარეშე, ამიტომ х ღერძის გასწვრივ აჩქარება მუდმივია და ტოლია:
და იმ მომენტისთვის, როცა მან გაიარა S მანძილი იგი შეიძენს სიჩქარეს , სადაც- სხეულის საწყისი სიჩქარეა, რაც პირობის თანახმად ნულია. ამდენად, (1)-ს გათვალისწინებით გვაქვს:
 
ვგულისხმობთ, რომ ტყვიის ურთიერთქმედების დრო სხეულთან ძალიან მცირეა და გარე ძალების სხეულის მოძრაობის მიმართულებით უგულებელვყოფთ. ამ დაშვებებით სისტემა "სხეული-ტყვია" х ღერძის გასწვრივ შეიძლება ჩაითვალოს ჩაკეტილად. იმპულსის შენახვის კანონიდან მივიღებთ  ანუ  . აქედან, (2)-ის გათვალისწინებით, ტყვიის სიჩქარე ტოლი იქნება:
 
პასუხი: