განვიხილოთ ჯაჭვის ერთ-ერთი ნახევარი, რომლის მასა ტოლი იქნება \(\frac{m}{2}\)-ის. ამ ნახევარზე მოქმედებს სამი ძალა:  T დაჭიმულობის ძალა ქვედა ნაწილში, სიმძიმის ძალა \(\frac{mg}{2}\) და  \(F_{T}\) დაჭიმულობის ძალა დაკიდების ადგილას. ნიუტონის მეორე კანონის თანახმად, იმის გათვალისწინებით, რომ ჟაჭვი წონასწორულ მდგომარეობაშია და ე.ი. აჩქარება არის ნული, გვექნება:
\(\vec{T}+\frac{m\vec{g}}{2}+\vec{F_{T}}=0\)                              (1)

x და y ღერძებზე პროექციებში, შესაბამისად, მივიღებთ:

х:                \(-T+F_{T}\cos \alpha =0\)              ანუ           \(F_{T}\cos \alpha =T\)              (2)

y:                \(-\frac{mg}{2}+F_{T}\sin \alpha =0\)          ანუ           \(F_{T}\sin \alpha =\frac{mg}{2}\)           (3)
(2) და (3) ავიყვანოთ კვადრატში და შევკრიბოთ, მივიღებთ:

\(F_{T}=\sqrt{T^{2}+\left ( \frac{mg}{2} \right )^{2}}\)                                  (4)
(3) გავყოთ (2)-ზე, მივიღებთ

\(\alpha =\arctan \frac{mg}{2T}\)                     (5)

პასუხი:  \(F_{T}=\sqrt{T^{2}+\left ( \frac{mg}{2} \right )^{2}}\) ,  \(\alpha =\arctan \frac{mg}{2T}\)