ამოცანუს ამოხსნისას პლანეტასა და მზეს მივიჩნებთ მატერიალურ წერტილებად. კეპლერის პირველი კანონის თანახმად ყველა პლანეტა ბრუნავს ელიფსურ ორბიტებზე, ამსთან მზე იმყოფება ელიფსის ერთ-ერთ O ფოკუსში.

ამოცანის პირობის შესაბამისად შემოვიტანოთ პოლარული კოორდინატთა სისტემა პლანეტის მოძრაობის სიბრტყეში და მისი პოლუსი დავამთხვიოთ მზის მდებარეობას, ხოლო პოლარული ღერძი ემთხვევა ელიფსის ერთ-ერთ ღერძს. კეპლერის მეორე კანონის თანახმად პლანეტის σ სექტორული სიჩქარე, რომელიც ტოლია მატერიალური წერტილის (პლანეტის) რადიუს-ვექტორის მიერ შემოწერილი ფართობის ცვლილებისა, არის მუდმივი სიდიდე პლანეტის მზის ირგვლივ მოძრაობისას.

პოლარულ კოორდინატთა სისტემაში პლანეტის აჩქარების პროექციის მოსაძებნათ გამოვიენოთ  ამოცანა 9-ში მიღებული ფორმულა (15):
(1)
რადგან (1) განტოლებაში შედის პოლარული კოორდინატების დროითი წარმოებულები დავამატოთ ამ განტოლებას ტრაექტორიის განტოლება და გამოსახულება σ სექტორული სიჩქარისთვის:
(2)
          (3)

ამოცანის პირობის შესაბამისად σ სექტორული სიჩქარე მუდმივია პლანეტის ელიფსურ ტრაექტორიაზე მოძრაობისა, ამიტომ მისი დროითი წარმოებული ნულია:

               (4)

შევადაროთ (4) გამოსახულებას (1). ვხედავთ, რომ . შესაბამისად, აჩქარებას დროის ნებისმიერ მომენტში აქვს მხოლოდ მდგენელი, რომელიც (1)-ის თანახმად არის პოლარული კოორდინატების წარმოებულების ფუნქცია.
გავაწარმოოთ დროით (2) განტოლების ორივე მხარე.
(5)
განტოლებების (2) და (3) გამოყენებით გარდავქმნათ განტოლება (5) შემდეგი სახით:
                  (6)
გავაწარმოოთ (6)-ის ორივე მხარე დროით
               (7)
ისევ გამოვიყენოთ განტოლებები (2) და (3) რათა გამოვრიცხოთ და  (7) განტოლებიდან:
(8)
შედეგად მივიღებთ:
                                              (9)

რათა ვიპოვნოთ აჩქარების პროექცია ar, როგორც მხოლოდ პოლარული კოორდინატების ფუნქცია ჩავსვათ 
(8) გამოსახულებიდან და   (იხ. (3)) გამოსახულებაში (1):
(10)

ამდენად, მზის ირგვლივ ელიფსურ ტრაექტორიაზე მოძრავი პლანეტის აჩქარება მიმართულია მზისკენ, არ არის დამოკიდებული პოლარულ კუთხეზე და უკუპროპორციულია მზემდე მანძილის კვადრატისა:

(11)