ვხსნით ამოცანას მოცემულ პოლარულ კოორდინატთა სისტემაში. აღსანიშნავია, რომ მატერიალური წერტილი მოძრაობს ჩაკეტილ ტრაექტორიაზე, პერიოდულად,  პერიოდით ბრუნდება სივრცის იმავე წერტილში.

განვსაზღვროთ პოლარულ კოორდინატებში მატერიალური წერტილის სიჩქარისა და აჩქარების პროექციების დროზე დამოკიდებულება. ამისთვის გამოვიყენოთ ამოცანა 9-ში მიღებული (14) და (15) გამოსახულებები, მივიღებთ:
(1)
(2)

მაშინ სიჩქარისა და აჩქარების მოდულები იქნება:
(3)
(4)
აღვნიშნოთ, რომ მატერიალური წერტილი დროის მომენტებში იმყოფება პოლარული კოორდინატების სისტემის სათავეში (პოლუსში), აქვს ნულოვანი სიჩქარე, ხოლო აჩქარება მოდულით ტოლია  (სადაცk = 0, 1, 2, ...)  და პოლარული ღერძის საპირისპიროდ არის მიმართული.