რადგან რხევა იქნება მილევადი, მისი პერიოდი შეიძლება გამოვთვალოთ შემდეგი ფორმულით

\(T=\frac{2\pi }{\sqrt{\omega _{0}^{2}-\beta ^{2}}}\).                  (1)
სადაც ω0 - მილევის გარეშე სისტემის რხევის საკუთარი სიხშირეა. მილევის β კოეფიციენტი დაკავშირებულია Т პერიოდთან თანაფარდობით \(\beta =\frac{\lambda }{T}\) . ზამბარიანი ქანქარის საკუთარი სიხშირე არის \(\omega _{0}=\sqrt{\frac{k}{m}}\), სადაც k ზამბარის სიხისტის კოეფიციენტია. სიხისტის კოეფიციენტი შეიძლება მოიძებნოს იმ პირობიდან, რომ m მასის ტვირთის მოქმედების გამო ზამბარა გაჭიმულია Δх სიგრძით.

ტვირთის წონასწორობის პირობა ამ სახისაა kΔx = mg.

აქედან \(\frac{k}{m}=\frac{g}{\Delta x}\) .

შესაბამისად, ტვირთის საკუთარი სიხშირე იქნება

.
ჩავსვათ ω0-ისა და β-ს მნიშვნელობები (1) ფორმულაში, მარტივი გარდაქმნების შედეგად მივირებთ

\(T=\sqrt{\frac{\left ( 4\pi ^{2}+\lambda ^{2} \right )\Delta x}{g}}=\)0.7წმ.