– რადიოაქტიური ატომების ბირთვების გარდაქმნის პროცესი, რომლის დროსაც ბირთვები გამოტყორცნიან ელექტრონებს და ანტინეიტრინოს (β-) ან პოზიტრონებს და ნეიტრინოს (β+). განპირობებულია სუსტი ურთიერთქმედებით და დაკავშირებულია ატომის ბირთვებში ნეიტრონებისა და პროტონების ურთიერთგარდაქმნასთან.