სითხეში ან აირში შეტივტივებული მცირე მაკროსკოპული ნაწილაკების უწესრიგო მოძრაობა, რაც მოლეკულების სითბური მოძრაობით არის განპირობებული. თვალსაჩინო დასტური მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიისა.