ფიზიკური სიდიდე, რომელიც სხეულის მიერ შესრულებული სრული ბრუნვანვათა რიცხვის ფარდობის ტოლია დროის იმ შუალედთან, რომელშიც ეს ბრუვნები შესრულდა. გამოიყენება ბრუნვითი მოძრაობის აღწერისთვის. სი-ში ერთეულია წმ-1 (ჰერცი).