1. ვექტორი, რომელიც აერთებს ტრაექტორიის საწყის და საბოლოო წერტილებს. 2. ვექტორული ფიზიკური სიდიდე, რომელიც შემოტანილია არჩეული ათვლის სისტემის მიმართ დროის გარკვეულ შუალედში მატერიალური წერტილის მდებარეობის ცვლილების აღსაწერად. SI-ში ერთეულია – მეტრი. ზოგადად წერტილის რადიუს-ვექტორის ცვლილებისა ტოლია .