ბგერის ტალღის ველში მოთავსებულ წინაღობაზე მოქმედი ჭარბი წნევის დროითი საშუალო. სკალარული სიდიდე, რომელიც ტოლია ბგერითი ტალღის მიერ წინაღობაზე გადაცემული იმპულსის ფარდობისა ამ წინაღობის ზედაპირის ფართობთან და იმ დროის შუალედთან, რომელშიც მოხდა ამ იმპულსის გადაცემა. შეადარე. ბგერითი წნევა.