ბგერის მახასიათებელი, რომელსაც განსაზღვრავს ადამიანი (სუბიექტურია) და დაკავშირებულია გარკვეული სიხშირის ბგერის შემთხვევაში ბგერითი რხევების ამპლიტუდასთან. რაც მეტია ამპლიტუდა უფრო ხმამაღალია ბგერა.