შეკითხვა:

გლუვ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე M მასის ფიცარია მოთავსებული. ფიცარზე m მასის ძელაკი დევს. ფიცარსა და ზელაკს შორის ხახუნის კოეფიციენტია µ . ძალეკმა ფიცრის მიმართ მოძრაობა რომ დაიწყოს საჭიროა მასზე ზედაპირის პარალელურად ვიმოქმედოთ ძალით რომლის მოდულია...

პასუხი:

დაიხმარე ვიდეოპასუხი მსგავს ამოცანაზე