შეკითხვა:

წვიმის წვეთის მუხტი ელექტრონის მუხტის ტოლია. გამოთვალე წვეთის მასა და რადიუსი, თუ ვარდნისას წვეთის სიმძიმის ძალა დედამიწის ელექტრული ველის მოქმედებით იყო გაწონასწორებული. ცნობილია, რომ დედამიწის ელექტრული ველის დაძაბულობა დედამიწის ცენტრისკენაა მიმართული, ხოლო მოდულით 130ნ/კ-ის ტოლია.

პასუხი:

--------------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე