შეკითხვა:

1.8 x 10-8 მუხტიდან რა მანძილზე იქნება ველის დაძაბულობა 2 x 104 ნ/კ–ის ტოლი?

პასუხი:

წერტილოვანი   q  მუხტის ველის დაძაბულობის მოდული მისგან   r  მანძილზე გამოითვლება ფორმულით  \(E=k\frac{\left | q \right |}{r^{2}}\)  

საიდანაც      \(r=\sqrt{\frac{k\left | q \right |}{E}}\)     (k = 9•109 ნ მ2/კ2

ჩასვი რიცხვითი  მნიშვნელობები და გამოთვალე.......