შეკითხვა:

დამუხრუჭების დაწყებიდან რამდენი წამის შემდეგ გაჩერდება 12  მ/წმ  სიჩქარით მოძრავი ავტომანქანა, თუ ხახუნის კოეფიციენტია 0.4?

პასუხი:

დამუხრუჭებას უზრუნველყოფს ხახუნის ძალა Fხახ = µN = µmg  , რომელიც თავისმხრივ იწვევს ავტომანქანის შენელებულ მოძრაობას    a = v/t  აჩქარებით. აჩქარება და მისი გამომწვევი ძალა კი ერთმანეთთან დაკავშირებულნი არიან ნიუტონის მეორე კანონით:   Fხახ =ma  ანუ    µmg = mv/t

საიდანაც მივიღებთ დროის გამოსათვლელ ფორმულას:   \(t =\frac{v}{\mu g}\)

დარჩა მხოლოდ რიცხვითი მონაცემების დამუშავება......