შეკითხვა:

ჰაერის ბუშტუკები ამოდიან ტბის ფსკერიდან ზედაპირზე, იპოვეთ ბუშტუკებზე მოქმედი ამომგდები ძალის შეფარდება 10 მეტრ და 2 მეტრ სიღრმეზე, F10/F2   ატმოსფერული წნევა ჩათვალეთ 10 მეტრი წყლის ვერტიკალური სვეტის წნევის ტოლად, წყლის ტემპერატურა კი მუდმივად.

პასუხი:

რადგანაც  ამომგდები ძალა   Fამ = \(\rho\)წყgV...  ამიტომ      F10/F2 = V10/V2....... (1)  

რადგანაც ტემპერატურა  არ იცვლება(ო),  ამიტომ დაწერ ბუშტულაკისათვის  ბოილ- მარიოტის კანონს:   V10/V= P2/P10  ..... თავისმხრივ წნევები დაითვლება  მარტივად:

P10 = Po + \(\rho\)gh10     ...... P2 = Po + \(\rho\)gh2 ....   გავითვალისწინოთ პირობაც, რომ:  Po =  10\(\rho\)

ამიტომ   P10 = 20 \(\rho\)g  .... P2 = 12\(\rho\)g ....

საბოლოოდ    F10/F2 = 12/ 20 = ....