სითხეებისა და აირების სიბლანტეები

სითხეები
სიბლანტე
(პუაზი)
აცეტონი
0.0032
სპირტი(ეთილის)
0.012
სისხლი (სრული)
0.04
სისხლის პლაზმა
0.015
ბენზინი
0.006
გლიცერინი
14.9
ვერცხლისწყალი
0.016
ზეთი (მსუბუქი)
1.1
ზე (მძიმე)
6.6
Water
0.01
Gases
სიბლანტე
(პუაზი)
ჰაერი
0.00018
ჰელიუმი
0.00019
მეთანი
0.00020
აზოტი
0.00018
ჟანგბადი
0.00020
წყლის ორთქლი
0.00013

1 პუაზი= 1დინი*წმ/სმ2.

სიბლანტეები მოცემულია 20°C ტემპერატურაზე გარდა სისხლისა და სისხლის პლაზმისა, როლებიც მოცემულია სხეულის ტემპერატურაზე 37°C, და წყლის ორთქლისა, რომელიც მოცემულია 100°C ტემპერატურაზე.