ზოგიერთი ტიპური სითხის ფიზიკური თვისებები

თვისება
არგონი
ბენზოლი
მყარი
თხევადი
მყარი
თხევადი
სიმკვრივე (კგ/მ3)
1636
1407
1000
899
დნობის ფარული სითბო (კჯ/მოლ)
7.86
34.7
აორთქლების ფარული სითბო(კჯ/მოლ)
6.69
2.5
სითბოტევადობა (ჯ/(მოლ K)
25.9
22.6
11.3
13.0
დნობის წერტილი (K)
84.1
278.8
სითხის დიაპაზონი (K)
3.5
75
იზოთერმული კუმშვადობა (1/(ნ მ2))
1
20
8.1
8.7
ზედაპირული დაჭიმულობა (mJ/ m2)
...
13
...
28.9
სიბლანტე (0.1kg/(m s))
...
0.003
...
0.009
თვითდიფუზიის კოეფიციენტი (m2/s)
10-13
1.6 x 10-9
10-13
1.7 x 10-9
სითბური გამტარებლობა (J/(m s K))
0.3
0.12
0.27
0.15


 
თვისება
წყალი
სოდა
მყარი
თხევადი
მყარი
თხევადი
სიმკვრივე (კგ/მ3)
920
997
951
927
დნობის ფარული სითბო (კჯ/მოლ)
5.98
109.5
აორთქლების ფარული სითბო (კჯ/მოლ)
40.5
107.0
სითბოტევადობა (ჯ/(მოლ K)
37.6
75.2
28.4
32.3
დნობის წერტილი (K)
273.2
371.1
სითხის დიაპაზონი (K)
100
794
იზოთერმული კუმშვადობა (1/(ნ მ2))
2
4.9
1.7
1.9
ზედაპირული დაჭიმულობა (mJ/ m2)
...
72
...
190
სიბლანტე (0.1kg/(m s))
...
0.01
...
0.007
თვითდიფუზიის კოეფიციენტი (m2/s)
10-14
2.2 x 10-9
2 x 10-11
4.3 x 10-9
სითბური გამტარებლობა (J/(m s K))
2.1
0.58
134
84